Използване на Rest asp.net web services от Visual studio

Кратък пример как да използваме REST услуги чрез ASP.NET
http://blogs.msdn.com/b/dseven/archive/2007/02/10/boise-code-camp-enabling-rest-in-asp-net.aspx